3 юни | Дискусия „Деца, възрастни, деца“ с Нуша Роянова
25.05.2021
„Октомври, Октомври“ от Катя Бейлън – нов роман за деца с мечти, диви и свободни.
03.04.2023
3 юни | Дискусия „Деца, възрастни, деца“ с Нуша Роянова
25.05.2021
„Октомври, Октомври“ от Катя Бейлън – нов роман за деца с мечти, диви и свободни.
03.04.2023

Официални правила за провеждане и участие в играта “Коледно отброяване”

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА GIVEAWAY

 

 1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

1.1 Играта се организира и провежда от Издателство „Дъбови листа“  със седалище и адрес за кореспонденци  гр. Варна, ул. „Стефан Стамболов“ 15, тел. 0889197069

1.2. С участието си в тази играта участникът заявява, че е запознат с настоящите Официални правила и се съгласява да спазва тези правила, както и промените към тях приети по реда на т.1.4..

1.3. Официалните правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на играта на сайта  https://dabovilista.com/ и в социалните мрежи „Фейсбук” – https://bg-bg.facebook.com/dabovilista/ и „Инстаграм“ – https://bg-bg.facebook.com/dabovilista/

1.4. Организаторът на играта си запазва правото да допълва или променя Официалните правила, като се задължава да оповести промяната на сайтаи в социалната мрежа „Фейсбук”.

 1. МОТИВИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

Играта се организира с маркетингова цел, за популяризиране дейността на Издателство „Дъбови листа“.

 1. ПЕРИОД И ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

3.1. Играта започва официално на 01.12.2022 г. и ще продължи до 23:59 ч. на 25.12.2022г.

3.2. Играта се организира и провежда на територията на Република България,  в социалните мрежи „Фейсбук” и „Инстаграм“.

 1. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1. Играта е достъпна за участие на всяко физическо лице над 18 год. с местоживеене в България, което притежава регистрация в социалната мрежа „Фейсбук” и „Инстаграм“.

 1. УСЛОВИЕ ЗА УЧАСТИЕ

5.1.За участие в Играта е необходимо всеки участник да последва страницата на Организатора, да хареса поста, да го сподели в стори и да покани приятели, които да се включат в предизвикателствата, като ги отбележи в коментарите.

5.2. С регистрацията си и действията по реда на т.5 от Официалните правила, Участникът получава възможността да участва за обявената награда.

 1. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

6.1 Наградата е детска книжка „Джак и Ема на хотел“ и ще бъде изтеглена посредством автоматичен инструмент за теглене на томболи.

 1. ПРОЦЕДУРА ПО ПРЕДЯВЯВАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

7.1. Право на участие в разпределението на наградата имат само регистрирани по реда на т.5 от Официалните правила участници.

7.2. Право на участие в играта имат лица над 18 год.

7.3. Наградата е лична, не може да бъде преотстъпвана или заменяна.

7.4. Победителят се избира на лотариен принцип чрез автоматичен инструмент и ще бъде оповестен публично на страницата на играта в рамките на 1 (един) ден след тегленето и потърсен от Организатора, чрез възможностите за комуникация в социалната мрежа „Фейсбук”, за получаване на Наградата.

 •  Имената на печелившите ще се обявяват в историите на @dabovilista. Ние, като организатори, ще се свързваме с победителите за адрес, до който да изпратим книжката.
 • Наградите ще се изпращат в края на всяка работна седмица. Доставката е за сметка на печелившия, до посочен от него Офис на Спиди!

7.7. Не се предлагат алтернативни награди или парично съответствие на обявените награди.

 1. ОТГОВОРНОСТ

8.1. Участието на всеки Участник във Играта e изцяло на негов риск и отговорност. Организаторът не отговоря за евентуални вреди, причинени при и във връзка с участие в Играта.

8.2. Организаторът не носи отговорност за невъзможност за осигуряване на участие в Играта при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, технически проблеми в мрежата и др.

8.3. Организаторът не отговаря (-) в случай че Наградата не може да бъде предоставена и/или използвана поради невъзможност печелившия Участник и/или негов представител да може да получи Наградата в рамките на определените в настоящите Официални правила; и (-) при невъзможност Наградата да бъде предоставена и/или използвана поради непреодолима сила, поради нормативни или законови ограничения или каквито и да е други непреодолими обстоятелства.

8.4. Организаторът не носи отговорност за вреди, настъпили във връзка с притежанието и ползването на Наградата.

8.5. Организаторът има право да изключи от участие в Играта, както и да не предоставя Награда на Участник, за който има данни, че е извършил злоупотреба с технически, програмни или други средства и устройства с цел неправомерен достъп до системи на Организатора и/или участие в Играта и спечелване на Наградата.

8.6. Всички регистрации след определения краен срок на Играта, както и регистрации, в които липсват или са непълни някои от данните, или не са изпълнени всички необходими стъпки, съгласно настоящите Правила, се считат за невалидни.

8.7. Организаторът на Играта не се задължава да води кореспонденция за непечеливши претенции, които възникват след действителното раздаване на наградата.

8.8. Официалните Правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на Играта на сайта на Издателство „Дъбови листа“ https://dabovilista.com/

8.9. Организаторът на Играта си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила, като промените влизат в сила само след предварителното им оповестяване на фейсбук страницата. Измененията и допълненията (според случая) влизат в сила от деня на публикуването им в Интернет.

 1. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Организаторът на играта поема задължението, съгласно правилата на Закона за защита на личните данни, да събира и обработва личните данни, предоставени от участниците в Играта, единствено по повод и във връзка с Играта. С регистрирането на участието си в Играта ще се счита, че Участникът дава изричното си съгласие личните му данни да бъдат използвани за маркетингови цели на Издателство „Дъбови листа“. Базата данни за всички участници ще бъде обработвана при спазване на изискванията на ЗЗЛД.

 1. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

Организаторът има неотменимо право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с т.1 от Официалните правила, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и Организаторът няма да носи никаква отговорност за понесени загуби или пропуснати от участниците ползи, резултат от такова прекратяване.

 1. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

11.1. С изпращането на заявление за участие в играта от Участникът се счита, че същият приема тези Официални правила, както и че предоставя на Организатора доброволно необходимите за участие в Кампанията лични данни, както и съгласието си тези данни да се съхраняват и обработват от Организатора, съгласно разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

11.2. С приемането на Наградата печелившите Участници се съгласяват да бъдат оповестявани, снимани, записвани и да участват в публични прояви на Организатора, без да получават допълнително възнаграждение за това.

11.3. Настоящите Официални правила влизат в сила от 01.12.2022 г.