„Мама“, „Любов“ и „Татко“ от Елен Делфорж и Кантен Гребан –книжна колекция сплотява семейството около Световния ден на книгата
26.03.2024
Световноизвестният художник Кантен Гребан посвети за първи път прочувствена илюстрация на издателство „Дъбови листа“ и българските читатели
17.04.2024
„Мама“, „Любов“ и „Татко“ от Елен Делфорж и Кантен Гребан –книжна колекция сплотява семейството около Световния ден на книгата
26.03.2024
Световноизвестният художник Кантен Гребан посвети за първи път прочувствена илюстрация на издателство „Дъбови листа“ и българските читатели
17.04.2024

Общи условия и правила за участие във Фейсбук игра на издателство „Дъбови листа“ – „Заедно във всичко“

Участниците в Играта приемат с участието си изложените по-долу Общи условия и официални правила на Играта „Заедно във всичко“ (отбелязвани като „Общи условия и правила“).

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

1.1. Настоящите общи условия и правила определят начина на провеждане на Играта и уреждат взаимоотношенията на Организатора с физическите лица („Участници“), включили се в нея.

1.2. Организатор на Играта е „Дъбови листа” ЕООД, ЕИК 203565163, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Стефан Стамболов“ 15, представлявано от Теменужка Роянова, наричано по-долу за краткост Организатор. Уебсайт на Организатора: https://dabovilista.com/

РАЗДЕЛ 2. МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

2.1. Играта се организира и провежда само на територията на Република България, във Фейсбук страницата на Организатора: https://bg-bg.facebook.com/dabovilista/

2.2. Общите условия и официалните правила са достъпни на посочената интернет страница:

РАЗДЕЛ 3. СРОК НА ИГРАТА

3.1. Играта се провежда в периода от 08.04.2024 г. до 23:59 часа на 14.04.2024 г.

РАЗДЕЛ 4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

4.1. В Играта не могат да участват физически лица, работещи на трудов или граждански договор за Организатора и/или за негови подизпълнители, които са пряко ангажирани с провеждане на Играта, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи).

4.2. В Играта може да участва всяко дееспособно и пълнолетно физическо лице, навършило възраст от 18 години, с постоянен адрес в Република България, с изключение на лицата, посочени в т.4.1.

4.3. Участието в Играта не е обвързано с покупка на стоки и услуги.

4.4. В Играта не се допуска участие с фалшиви профили и посредством всякакви други методи, които имат за цел увеличаване на шанса за спечелване на награда.

4.5. Организаторът има право да изключи от участие в Играта, както и да не предоставя награда на Участник, за който има данни, че е извършил злоупотреба с технически, програмни или други средства и устройства с цел неправомерен достъп до различни системи на Организатора.

4.6. Организаторът има право да изключи от участие в Играта и да лиши Участник от възможността за спечелване на награда, ако установи, че той е действал недобросъвестно и/или по друг начин е нарушил настоящите Общи условия и правила.

Нарушение изрично включва действия за:

– получаване на повече от едно участие от едно лице;

– използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в Играта;

– всяко друго действие, което променя механизма за участие в Играта или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Общи условия и правила.

4.7. Изключването на Участник от участие в Играта, съгласно т.4.5. и т. 4.6, както и лишаването му от възможността да спечели награда, не поражда каквито и да било неблагоприятни последици за Организатора.

4.8. Участниците нямат право да добавят на Фейсбук страницата на Организатора, да разпространяват или да публикуват по друг начин посредством страницата, никакви материали, чието съдържание е:

– клеветническо, нецензурно, заплашително, оскърбително;

– представлява посегателство върху личните или обществените права;

– би могло да бъде осъдително, или може да съставлява или подтиква към криминални престъпления;

– нарушава правата, на които и да е трети страни;

– поражда търсене на отговорност;

– представлява нарушение на закона.

4.9. Участниците нямат право да публикуват на Фейсбук страницата материали с комерсиално съдържание.

4.10. Организаторът си запазва правото да изтрива качени материали, чието съдържание счита за неотговарящо на темата на Играта, в т.ч. всичко описано в т.4.8 и т.4.9.

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ И МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА

5.1. Участник в Играта може да бъде всяко дееспособно и пълнолетно физическо лице, навършило възраст от 18 години, с постоянен адрес в Република България, което отговаря на настоящите правила и което в периода на провеждане на Играта, посочен в т.3.1. е:

– Коментирало под Фейсбук поста за Играта, като е отговорило правилно на въпроса: „От коя книга са историята и илюстрацията към нея?“

– Отбелязало (тагнало) поне един приятел в коментар под Фейсбук поста за Играта.

– Споделило „story“ (стори) с поста в своя Фейсбук профил.

Участниците предоставят доброволно своя личен Фейсбук профил, с който участват в Играта. Участник, който е избран за победител от Играта, трябва да предостави на Организатора на играта допълнително следните данни за получаване на наградата: три имена, адрес за получаване на наградата или офис на куриерска фирма, както и телефон за контакт.

5.2. На 08.04.2024 г. (понеделник) във Фейсбук страницата на издателство „Дъбови листа“ се публикува игрови пост (публикация), който съдържа кратък регламент за участие и връзка към Общите условия и правила на играта.

5.3. За участник в играта се счита само физическо лице, което е споделило „story“ (стори) с поста (публикацията) в своя Фейсбук профил, направило е коментар към поста, в който е отбелязало (тагнало) поне един приятел и е отговорило правилно на зададения въпрос:

– „От коя книга са историята и илюстрацията към нея?“

5.4. Всяко физическо лице има право да участва в Играта с не повече от един коментар –отговор на въпроса и отбелязване (тагване) на поне един приятел, както и споделяне на „story“ (стори) с поста (публикацията) в личния му Фейсбук профил.

5.5. С включването си в Играта всяко лице-участник приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия и правила за участие в Играта.

РАЗДЕЛ 6. НАГРАДИ ОТ ИГРАТА

6.1. В Играта ще бъде раздадена 1 (една) награда – книгата „Любов“ от Елен Делфорж и Кантен Гребан, издадена на български език от издателство „Дъбови листа“.

6.2. Наградата се осигурява от Организатора. Транспортните разходи по изпращане на наградата са за сметка на печелившия участник.

6.3. В Играта не се допуска замяна на спечелена награда с друга предметна награда или с паричната ѝ равностойност.

РАЗДЕЛ 7. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ В ИГРАТА

7.1. Печелившият участник ще бъде изтеглен след изтичането на играта, най-късно до 18:00 ч. на 15.04.2024 г. (понеделник).

7.2. Изборът на победител в Играта се извършва на случаен принцип сред участниците, изпълнили условията на Играта, чрез томбола от две лица – представители, определени от Организатора, чрез използване на софтуер за избор на случаен принцип https://commentpicker.com/. Лицето, избрано за победител и спечелило наградата, се вписва в протокол, който се подписва от двамата представители на Организатора.

 

7.3. Печелившият участник ще бъде обявен и публикуван с Фейсбук профила, с който е участвал в Играта, най-късно до 22:00ч. на 15.04.2024 г. (понеделник), на Фейсбук страницата на издателство „Дъбови листа“. Контактът с победителя се осъществява чрез лично съобщение, чрез което се уточняват детайлите около получаване на наградата. Победителят трябва да отговори на съобщението по т.7.3. в срок до 3 (три) дни от получаването му, като посочи необходимите лични данни за изпращане на наградата (три имена, адрес за доставка и телефон за контакт). Ако избран победител не се свърже в посочения срок, той губи правото си да получи наградата и Организаторът определя по реда на т. 7.2. друг победител сред останалите участници за същата награда.

РАЗДЕЛ 8. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ ОТ ИГРАТА

8.1. Наградата се изпраща до адреса, посочен от победителя, чрез куриер в срок до 3 (три) дни от получаване на данните от Победителя в Играта. Получаването на наградата се извършва само на територията на Република България, лично от лицето, участвало в Играта, като доставката е за сметка на печелившия участник.

РАЗДЕЛ 9. ЛИЧНИ ДАННИ

9.1. Включвайки се в настоящата Игра, участниците дават съгласието си и предоставят доброволно личните си данни за получаване на наградата (три имена, адрес за доставка и телефон за контакт). Участникът декларира с участието си в Играта, че предоставените от него лични данни са действително негови.

9.2. Всички лични данни ще бъдат третирани, съгласно действащата нормативна уредба, свързана със защита на личните данни. Организаторът обработва събраните лични данни на участниците единствено за целите, посочени в тези Общи условия и правила, във връзка с получаване на наградата от победителите.

9.3. С участието си в Играта участниците декларират, че са информирани за правата си съгласно изискванията на Общ регламент относно защита на личните данни – Регламент (ЕС) 2016/679(ОРЗД/GDPR).

9.4. С участието си в Играта участникът се съгласява, че в случай на спечелване на награда, неговото име би могло да бъде използвано от Организатора в аудио, видео, печатни и интернет материали, за което той не му дължи никакво заплащане.

РАЗДЕЛ 10. ОТГОВОРНОСТ

10.1. Организаторът не носи отговорност, ако избран за победител участник предостави невалидни данни за контакт или несъществуващ, непълен или неточен адрес за доставка на наградата.

10.2. Организаторът не носи отговорност, ако не може да бъде осъществен контакт с избран за победител участник.

10.3. Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват реализацията на Играта.

10.4. Организаторът не носи отговорност за вреди, причинени на участниците при или във връзка с използването на наградите, след тяхното получаване.

РАЗДЕЛ 11. ПРОМЯНА НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

11.1. Организаторът на Играта си запазва правото да допълва или променя Общите условия на Играта по всяко време на нейното провеждане, след като информира участниците за настъпили промени, чрез публикация на своята официална Фейсбук страница: https://bg-bg.facebook.com/dabovilista/, както и в сайта: https://dabovilista.com/

11.2. Организаторът си запазва правото по всяко време и по собствена преценка да прекрати провеждането на Играта – в случай на възникване на обстоятелства/събития извън контрола на Организатора, които водят до невъзможност за продължаване на играта, като информира за това участниците чрез своя уебсайт или ФБ страница. В тези случаи, Организаторът не дължи на участниците компенсация или неустойка за участие в Играта.

РАЗДЕЛ 12. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

12.1. Настоящите Общи условия и правила са достъпни на уебстраницата на Организатора за периода на провеждане на Играта. За всички въпроси, неуредени изрично в тях, ще се прилагат правилата на действащото българско законодателство.

12.2. Организаторът на Играта не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции, при изтичането на срока на Играта или по други подобни поводи.

12.3. При евентуално възникване на спорове между Организатора на Играта и участници в нея, същите се решават чрез преговори или в краен случай, при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи.

12.4. С участието си в Играта или с публикуването на коментар под публикацията за Играта, участникът/коментиралият декларира:

– че е запознат с настоящите Общи условия и правила на Играта, че ги приема и се задължава да ги спазва.

– че отговаря на условията за участие в Играта, съгласно настоящите правила и е съгласен да участва доброволно в нея.

12.5. Настоящите Общи условия и правила влизат в сила от началната дата на Играта, посочена в т.3.1. (08.04.2024 г.) и важат за целия период на провеждане на Играта, както и до окончателното изпращане на наградата до спечелилия участник.