Събития

2023
май 11

ОБЩИ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ФЕЙСБУК ИГРА НА ИЗДАТЕЛСТВО „ДЪБОВИ ЛИСТА“

Участниците в Играта приемат с участието си изложените по-долу Общи условия и официални правила на Играта (отбелязвани като  „Общи условия и правила“).

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

1.1. Настоящите общи условия и правила определят начина на провеждане на Играта и уреждат взаимоотношенията на Организатора с физическите лица („Участници“), включили се в нея.

1.2. Организатор на Играта е „Дъбови листа” ЕООД, ЕИК 203565163, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Стефан Стамболов“ 15, представлявано от Теменужка Роянова, наричано по-долу за краткост Организатор. Уебсайт на Организатора: https://dabovilista.com/

РАЗДЕЛ 2. МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

2.1. Играта се организира и провежда само на територията на Република България, във Фейсбук страницата на Организатора: https://bg-bg.facebook.com/dabovilista/

2.2. Общите условия и официалните правила са достъпни на посочената интернет страница:

РАЗДЕЛ 3. СРОК НА ИГРАТА

3.1. Играта се провежда в периода от 11.05.2023 г. до 23:59 часа на 17.05.2023 г.

РАЗДЕЛ 4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

4.1. В Играта не могат да участват физически лица, работещи на трудов или граждански договор за Организатора и/или за негови подизпълнители, които са пряко ангажирани с провеждане на Играта, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи).

4.2. В Играта може да участва всяко дееспособно и пълнолетно физическо лице, навършило възраст от 18 години, с постоянен адрес в Република България, с изключение на лицата, посочени в т.4.1.

4.3. Участието в Играта не е обвързано с покупка на стоки и услуги.

4.4. В Играта не се допуска участие с фалшиви профили и посредством всякакви други методи, които имат за цел увеличаване на шанса за спечелване на награда.

4.5. Организаторът има право да изключи от участие в Играта, както и да не предоставя награда на Участник, за който има данни, че е извършил злоупотреба с технически, програмни или други средства и устройства с цел неправомерен достъп до различни системи на Организатора.

4.6. Организаторът има право да изключи от участие в Играта и да лиши Участник от възможността за спечелване на награда, ако установи, че той е действал недобросъвестно и/или по друг начин е нарушил настоящите Общи условия и правила.

Нарушение изрично включва действия за:

– получаване на повече от едно участие от едно лице;

– използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в Играта;

– всяко друго действие, което променя механизма за участие в Играта или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Общи условия и правила.

4.7. Изключването на Участник от участие в Играта, съгласно т.4.5. и т. 4.6, както и лишаването му от възможността да спечели награда, не поражда каквито и да било неблагоприятни последици за Организатора.

4.8. Участниците нямат право да добавят на Фейсбук страницата на Организатора, да разпространяват или да публикуват по друг начин посредством страницата, никакви материали, чието съдържание е:

– клеветническо, нецензурно, заплашително, оскърбително;

– представлява посегателство върху личните или обществените права;

– би могло да бъде осъдително, или може да съставлява или подтиква към криминални престъпления;

– нарушава правата, на които и да е трети страни;

– поражда търсене на отговорност;

– представлява нарушение на закона.

4.9. Участниците нямат право да публикуват на Фейсбук страницата материали с комерсиално съдържание.

4.10. Организаторът си запазва правото да изтрива качени материали, чието съдържание счита за неотговарящо на темата на Играта, в т.ч. всичко описано в т.4.8 и т.4.9.

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ И МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА

5.1. Участник в Играта може да бъде всяко дееспособно и пълнолетно физическо лице, навършило възраст от 18 години, с постоянен адрес в Република България, което отговаря на настоящите правила и което в периода на провеждане на Играта, посочен в т.3.1. е:

– Отговорило правилно на въпроса в коментар под Фейсбук поста за Играта: „Какво правят Октомври и баща ѝ всяка година, когато тя празнува рожден ден?“

– Отбелязало (тагнало) трима приятели в коментар под Фейсбук поста за Играта.

– Споделило поста във Фейсбук стори (story).

Участниците предоставят доброволно своя личен Фейсбук профил, с който участват в Играта. Участник, който е избран за победител от Играта, трябва да предостави на Организатора на играта допълнително следните данни за получаване на наградата: три имена, адрес за получаване на наградата или офис на куриерска фирма, както и телефон за контакт.

5.2. На 11.05.2023 г. (четвъртък) във Фейсбук страницата на издателство „Дъбови листа“ се публикува игрови пост (публикация), който съдържа кратък регламент за участие и връзка към Общите условия и правила на играта.

5.3. За участник в играта се счита само физическо лице, което е споделило поста (публикацията) във Фейсбук стори (story), направило е коментар към поста, в който е отбелязало (тагнало) трима приятели и е отговорило правилно на зададения въпрос:

– Какво правят Октомври и баща ѝ всяка година, когато тя празнува рожден ден?

5.4. Всяко физическо лице има право да участва в Играта с не повече от един коментар –отговор на въпроса и отбелязване (тагване) на трима приятели, както и едно споделено стори (story).

5.5. С включването си в Играта всяко лице-участник приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия и правила за участие в Играта.

РАЗДЕЛ 6. НАГРАДИ ОТ ИГРАТА

6.1. В Играта ще бъдат раздадени общо 3 (три) броя награди – книгата „Октомври, Октомври“ от Катя Бейлън, издадена на български език от издателство „Дъбови листа“.

6.2. Наградите се осигуряват от Организатора. Транспортните разходи по изпращане на наградата са за сметка на печелившия участник.

6.3. В Играта не се допуска замяна на спечелена награда с друга предметна награда или с паричната ѝ равностойност.

РАЗДЕЛ 7. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ В ИГРАТА

7.1. Печелившите участници ще бъдат изтеглени след изтичането на играта, най-късно до 18:00 ч. на 18.05.2023 г. (четвъртък).

7.2. Изборът на победители в Играта се извършва на случаен принцип сред участниците, изпълнили условията на Играта, чрез томбола от две лица – представители, определени от Организатора, чрез използване на софтуер за избор на случаен принцип https://commentpicker.com/. Лицата, избрани за победители и спечелили съответната награда, се вписват в протокол, който се подписва от двамата представители на Организатора.

 

7.3. Профилите на печелившите участници ще бъдат обявени и публикувани най-късно до 22:00ч. на 18.05.2023 г. (четвъртък), на Фейсбук страницата на издателство „Дъбови листа“. Контактът с победителите се осъществява чрез лично съобщение, чрез което се уточняват детайлите около получаване на наградата. Всеки победител трябва да отговори на съобщението по т.7.3. в срок до 3 (три) дни от получаването му, като посочи необходимите лични данни за изпращане на наградата (три имена, адрес за доставка и телефон за контакт). Ако избран победител не се свърже в посочения срок, той губи правото си да получи наградата и Организаторът определя по реда на т. 7.2. друг победител сред останалите участници за същата награда.

РАЗДЕЛ 8. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ ОТ ИГРАТА

8.1. Наградите се изпращат до адреса, посочен от победителите, чрез куриер в срок до 3 (три) дни от получаване на данните от Победителя в Играта. Получаването на наградата се извършва само на територията на Република България, лично от лицето, участвало в Играта, като доставката е за сметка на печелившия участник.

РАЗДЕЛ 9. ЛИЧНИ ДАННИ

9.1. Включвайки се в настоящата Игра, участниците дават съгласието си и предоставят доброволно личните си данни за получаване на наградата (три имена, адрес за доставка и телефон за контакт). Участникът декларира с участието си в Играта, че предоставените от него лични данни са действително негови.

9.2. Всички лични данни ще бъдат третирани, съгласно действащата нормативна уредба, свързана със защита на личните данни. Организаторът обработва събраните лични данни на участниците единствено за целите, посочени в тези Общи условия и правила, във връзка с получаване на наградата от победителите.

9.3. С участието си в Играта участниците декларират, че са информирани за правата си съгласно изискванията на Общ регламент относно защита на личните данни – Регламент (ЕС) 2016/679(ОРЗД/GDPR).

9.4. С участието си в Играта участникът се съгласява, че в случай на спечелване на награда, неговото име би могло да бъде използвано от Организатора в аудио, видео, печатни и интернет материали, за което той не му дължи никакво заплащане.

РАЗДЕЛ 10. ОТГОВОРНОСТ

10.1. Организаторът не носи отговорност, ако избран за победител участник предостави невалидни данни за контакт или несъществуващ, непълен или неточен адрес за доставка на наградата.

10.2. Организаторът не носи отговорност, ако не може да бъде осъществен контакт с избран за победител участник.

10.3. Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват реализацията на Играта.

10.4. Организаторът не носи отговорност за вреди, причинени на участниците при или във връзка с използването на наградите, след тяхното получаване.

РАЗДЕЛ 11. ПРОМЯНА НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

11.1. Организаторът на Играта си запазва правото да допълва или променя Общите условия на Играта по всяко време на нейното провеждане, след като информира участниците за настъпили промени, чрез публикация на своята официална Фейсбук страница: https://bg-bg.facebook.com/dabovilista/, както и в сайта: https://dabovilista.com/

11.2. Организаторът си запазва правото по всяко време и по собствена преценка да прекрати провеждането на Играта – в случай на възникване на обстоятелства/събития извън контрола на Организатора, които водят до невъзможност за продължаване на играта, като информира за това участниците чрез своя уебсайт или ФБ страница. В тези случаи, Организаторът не дължи на участниците компенсация или неустойка за участие в Играта.

РАЗДЕЛ 12. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

12.1. Настоящите Общи условия и правила са достъпни на уебстраницата на Организатора за периода на провеждане на Играта. За всички въпроси, неуредени изрично в тях, ще се прилагат правилата на действащото българско законодателство.

12.2. Организаторът на Играта не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции, при изтичането на срока на Играта или по други подобни поводи.

12.3. При евентуално възникване на спорове между Организатора на Играта и участници в нея, същите се решават чрез преговори или в краен случай, при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи.

12.4. С участието си в Играта или с публикуването на коментар под публикацията за Играта, участникът/коментиралият декларира:

– че е запознат с настоящите Общи условия и правила на Играта, че ги приема и се задължава да ги спазва.

– че отговаря на условията за участие в Играта, съгласно настоящите правила и е съгласен да участва доброволно в нея.

12.5. Настоящите Общи условия и правила влизат в сила от началната дата на Играта, посочена в т.3.1. (11.05.2023 г.) и важат за целия период на провеждане на Играта, както и до окончателното изпращане на всички награди до спечелилите участници.

април 3

„Октомври, Октомври“ от Катя Бейлън – нов роман за деца с мечти, диви и свободни.

Издателство „Дъбови листа“ представя книга, носител на голямата награда за детска и юношеска литература „Карнеги“.

Какво е първото нещо, което ви хрумва, когато чуете „Октомври, Октомври“? Може ли така да се казва едно момиченце, което живее в гората, а баща ѝ се обръща към нея с това име, като винаги го повтаря два пъти. Сякаш така иска да ѝ покаже колко е специална.

В новия роман за деца „Октомври, Октомври“ (изд. „Дъбови листа“), който излезе от печат в началото на април, а преди това покори милиони читатели по цял свят, английската писателка Катя Бейлън преплита няколко сюжетни линии.

„Октомври, Октомври“ е увлекателна и смислена история, която пресъздава хармоничното единство между дивата природа и живота в града – два коренно различни свята, които не се противопоставят един на друг. Докато съчинява чудновати истории и търси ценни съкровища в гората, които събира в малко ковчеже, момиченцето спасява едно изоставено бебе сова, като това я учи на състрадание и съпричастност.

Романът е носител на най-престижната международна награда за детска и юношеска литература „Карнеги“ (2022). Книгата е поетичен и литературен шедьовър, който показва на децата как да разперят крилете си, а на родителите – как да подкрепят този свободен полет на въображението.

Историята поставя общочовешки въпроси, свързани с изборите, които правим, чувството за вина, преодоляването на срама от отхвърляне при децата, справянето с емоциите на ярост, гняв, тъга, разочарование и самота. Писателката създава великолепни описания, чрез които вплита в сюжета едни от най-важните човешки добродетели – свободолюбие, любопитство, състрадание, уважение към духа на миналото и настоящето, търпение и благодарност. Историята има още по-дълбок смисъл, защото разказва за кръговрата на живота, но през погледа на 11-годишното момиченце Октомври.

„Когато видях за първи път чуждоезиковото издание на романа на Катя Бейлън, още тогава знаех, че искам тази невероятна книга да стигне до децата в България, които са на възраст между 9 и 14 години. Вярвам, че добродетелите, разказани по увлекателен и затрогващ начин, ще развълнуват детската душа, като ще отворят ново пространство за разсмисъл в родителите“, споделя Нуша Роянова – издател, писател и художник.

Действието в романа ще ви пренесе във вълшебния свят на дивите животни и растения, където Октомври вижда всичко различно, а после неусетно майка ѝ, която я напуска, когато още е малка, се връща неочаквано, за да открадне тези моменти на свобода. Но дали това е така, както изглежда, когато момиченцето попада в големия град?

„Ние живеем в гората и сме диви.“ Така малкото дете описва в едно изречение възприятията, които има.

Октомври обича толкова силно дивата природа и приключенията в гората, като не допуска, че може да открие и друг живот – покрай брега на река Темза. Живот, пълен с мечти и нови приятелства.

„Децата могат да бъдат диви и свободни навсякъде – независимо дали са в гората или в града, като така опознават най-доброто от двата свята. Този роман е толкова възхитителен, че няма как да бъде забравен, защото той живее във времето на децата, които порастват с истории на уважение и любов към живата и неживата природа. Истории, които преди това са чули от някой възрастен. И тогава си спомнят отново за красотата на небето, слънцето, дърветата, цветята, животните“, допълват от издателство „Дъбови листа“.

Детският роман се отличава с неподражаем стил на писане и дълбок смисъл на посланията, които се простират отвъд последната страница на историята. Тя по скоро е повод за продължение, а не завършек. Децата сами ще разберат това, когато прочетат книгата, защото Катя Бейлън оставя финала на детската фантазия, като ги кара да мечтаят за нови светове. В края на тази житейска история, разказана през мислите на малкото момиченце Октомври, писателката подсказва на родителите как могат да удължат приключението на децата с книгата, като им помогнат да развият своите преживявания в нещо повече, което пробужда детското любопитство.

Художник на книгата е популярната илюстраторка Анджела Хардинг. Българското издание е в превод от английски на Габриела Кожухарова, редактор на романа е Бела Чолакова.

За автора:

Катя Бейлън завършва английска филология. След това работи в много училища за деца със специални потребности и в момента е съуправител на благотворителната организация „Мейнспринг Артс“, която организира творчески семинари за невронетипични хора. Когато не пише книги или не планира проекти, се рови в сайтове за спасяване на бездомни кучета, пече сладкиши и се опитва да не умори всичките си стайни растения. Живее в Лондон заедно с партньора си и с безумно мързеливото си куче Рафи.

Корицата на романа разказва още за историята:

Октомври живее в гората заедно с баща си, в къща, която той сам е построил за тях.
А дърветата, камъните, езерото и звездите са най-добрите им приятели. Двамата
живеят в гората и са диви. И всичко винаги е било така. Докато Октомври не
навършва единайсет. Тогава тя спасява бебе сова. Но пък баща ѝ пада от най-голямото
дърво в гората и влиза в болница. На всичкото отгоре жената, която твърди, че е
нейна майка, се завръща. Всъщност вече нищо не е същото. Поетичен шедьовър за
това как да разпериш крилете си от авторката на The Space We`re In.

2022
ноември 28

Официални правила за провеждане и участие в играта “Коледно отброяване”

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА GIVEAWAY

 

 1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

1.1 Играта се организира и провежда от Издателство „Дъбови листа“  със седалище и адрес за кореспонденци  гр. Варна, ул. „Стефан Стамболов“ 15, тел. 0889197069

1.2. С участието си в тази играта участникът заявява, че е запознат с настоящите Официални правила и се съгласява да спазва тези правила, както и промените към тях приети по реда на т.1.4..

1.3. Официалните правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на играта на сайта  https://dabovilista.com/ и в социалните мрежи „Фейсбук” – https://bg-bg.facebook.com/dabovilista/ и „Инстаграм“ – https://bg-bg.facebook.com/dabovilista/

1.4. Организаторът на играта си запазва правото да допълва или променя Официалните правила, като се задължава да оповести промяната на сайтаи в социалната мрежа „Фейсбук”.

 1. МОТИВИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

Играта се организира с маркетингова цел, за популяризиране дейността на Издателство „Дъбови листа“.

 1. ПЕРИОД И ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

3.1. Играта започва официално на 01.12.2022 г. и ще продължи до 23:59 ч. на 25.12.2022г.

3.2. Играта се организира и провежда на територията на Република България,  в социалните мрежи „Фейсбук” и „Инстаграм“.

 1. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1. Играта е достъпна за участие на всяко физическо лице над 18 год. с местоживеене в България, което притежава регистрация в социалната мрежа „Фейсбук” и „Инстаграм“.

 1. УСЛОВИЕ ЗА УЧАСТИЕ

5.1.За участие в Играта е необходимо всеки участник да последва страницата на Организатора, да хареса поста, да го сподели в стори и да покани приятели, които да се включат в предизвикателствата, като ги отбележи в коментарите.

5.2. С регистрацията си и действията по реда на т.5 от Официалните правила, Участникът получава възможността да участва за обявената награда.

 1. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

6.1 Наградата е детска книжка „Джак и Ема на хотел“ и ще бъде изтеглена посредством автоматичен инструмент за теглене на томболи.

 1. ПРОЦЕДУРА ПО ПРЕДЯВЯВАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

7.1. Право на участие в разпределението на наградата имат само регистрирани по реда на т.5 от Официалните правила участници.

7.2. Право на участие в играта имат лица над 18 год.

7.3. Наградата е лична, не може да бъде преотстъпвана или заменяна.

7.4. Победителят се избира на лотариен принцип чрез автоматичен инструмент и ще бъде оповестен публично на страницата на играта в рамките на 1 (един) ден след тегленето и потърсен от Организатора, чрез възможностите за комуникация в социалната мрежа „Фейсбук”, за получаване на Наградата.

 •  Имената на печелившите ще се обявяват в историите на @dabovilista. Ние, като организатори, ще се свързваме с победителите за адрес, до който да изпратим книжката.
 • Наградите ще се изпращат в края на всяка работна седмица. Доставката е за сметка на печелившия, до посочен от него Офис на Спиди!

7.7. Не се предлагат алтернативни награди или парично съответствие на обявените награди.

 1. ОТГОВОРНОСТ

8.1. Участието на всеки Участник във Играта e изцяло на негов риск и отговорност. Организаторът не отговоря за евентуални вреди, причинени при и във връзка с участие в Играта.

8.2. Организаторът не носи отговорност за невъзможност за осигуряване на участие в Играта при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, технически проблеми в мрежата и др.

8.3. Организаторът не отговаря (-) в случай че Наградата не може да бъде предоставена и/или използвана поради невъзможност печелившия Участник и/или негов представител да може да получи Наградата в рамките на определените в настоящите Официални правила; и (-) при невъзможност Наградата да бъде предоставена и/или използвана поради непреодолима сила, поради нормативни или законови ограничения или каквито и да е други непреодолими обстоятелства.

8.4. Организаторът не носи отговорност за вреди, настъпили във връзка с притежанието и ползването на Наградата.

8.5. Организаторът има право да изключи от участие в Играта, както и да не предоставя Награда на Участник, за който има данни, че е извършил злоупотреба с технически, програмни или други средства и устройства с цел неправомерен достъп до системи на Организатора и/или участие в Играта и спечелване на Наградата.

8.6. Всички регистрации след определения краен срок на Играта, както и регистрации, в които липсват или са непълни някои от данните, или не са изпълнени всички необходими стъпки, съгласно настоящите Правила, се считат за невалидни.

8.7. Организаторът на Играта не се задължава да води кореспонденция за непечеливши претенции, които възникват след действителното раздаване на наградата.

8.8. Официалните Правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на Играта на сайта на Издателство „Дъбови листа“ https://dabovilista.com/

8.9. Организаторът на Играта си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила, като промените влизат в сила само след предварителното им оповестяване на фейсбук страницата. Измененията и допълненията (според случая) влизат в сила от деня на публикуването им в Интернет.

 1. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Организаторът на играта поема задължението, съгласно правилата на Закона за защита на личните данни, да събира и обработва личните данни, предоставени от участниците в Играта, единствено по повод и във връзка с Играта. С регистрирането на участието си в Играта ще се счита, че Участникът дава изричното си съгласие личните му данни да бъдат използвани за маркетингови цели на Издателство „Дъбови листа“. Базата данни за всички участници ще бъде обработвана при спазване на изискванията на ЗЗЛД.

 1. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

Организаторът има неотменимо право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с т.1 от Официалните правила, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и Организаторът няма да носи никаква отговорност за понесени загуби или пропуснати от участниците ползи, резултат от такова прекратяване.

 1. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

11.1. С изпращането на заявление за участие в играта от Участникът се счита, че същият приема тези Официални правила, както и че предоставя на Организатора доброволно необходимите за участие в Кампанията лични данни, както и съгласието си тези данни да се съхраняват и обработват от Организатора, съгласно разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

11.2. С приемането на Наградата печелившите Участници се съгласяват да бъдат оповестявани, снимани, записвани и да участват в публични прояви на Организатора, без да получават допълнително възнаграждение за това.

11.3. Настоящите Официални правила влизат в сила от 01.12.2022 г.

2021
юни 3

3 юни | Дискусия „Деца, възрастни, деца“ с Нуша Роянова

3 юни | Дискусия „Деца, възрастни, деца“ с Нуша Роянова

Нуша Роянова ще бъде гост в дискусията „Деца, възрастни, деца“, част от фестивала Варна лит, заедно с авторките Вера Асенова и Катя Антонова. Очаквайте събитието на 3 юни от 18 часа на откритата сцена на Държавен куклен театър в морската столица.

юни 3

3 юни | Творческа работилница „Неочаквани герои“ с Нуша Роянова

3 юни | Творческа работилница „Неочаквани герои“ с Нуша Роянова

Нуша Роянова ще показва интересни творчески техники и ще разказва на децата как се създават истории. С ъбитието е част от програмата на фестивала Варна Лит.

май 31

31 май | „Дъбови листа” на ПроЛетния базар на книгата 2021

31 май | „Дъбови листа” на ПроЛетния базар на книгата 2021

Дългоочакваното пролетно книжно изложение на открито започва в самия край на месец май, а книгите на издателство „Дъбови листа“ ще откриете на шатра 3 📚

2020
юли 31

31 юли | Издателство „Дъбови листа” на Алея на книгата Варна 2020

31 юли | Издателство „Дъбови листа” на Алея на книгата Варна 2020

Каним ви на Шатра 1 на “Алея на книгата” – Варна – с предложения за деца и възрастни, за вас и за подаръци за любимите ви хора. Ще ни намерите в самото начало на книжното изложение – точно пред хотел “Черно море”.

март 22

24 март 2020 | Врачанската библиотека и „Аз чета” представят Нуша Роянова

24 март 2020 | Врачанската библиотека и „Аз чета” представят Нуша Роянова

Врачанската библиотека и „Аз чета” представят Нуша Роянова онлайн – тук.

Регионална библиотека „Христо Ботев” – Враца и най-големият сайт за четене и книги AzCheta.com се обединиха в обща инициатива за онлайн представяне на автори по време на извънредното положение. Предаването на живо ще се осъществява през фейсбук страницата на Регионална библиотека “Христо Ботев” град Враца, а за стриймингът ще се погрижи опитният екип на „Аз чета”. Онлайн разговорът е част от инициативата #ВкъщиСъмИЧета, организирана от екипа на „Аз чета”, която стартира на 14 март.

февруари 11

12 февруари 2020 | Нуша Роянова се среща с ученици в Разград

12 февруари 2020 | Нуша Роянова се среща с ученици в Разград

Детската писателка и художничка Нуша Роянова ще гостува на ученици от ОУ “Васил Левски” в Разград на 12 февруари, за да им разкаже как се създава книга.

Поредицата “Джак и Ема” е вдъхновена от реалната житейска история на създателката си. Произведенията са подходящи за деца между 5 и 10 години и засягат важни и любопитни за децата теми – отговорността към домашните животни, семейните ценности, приятелството и магията на детството.

Вижте подробности тук.

2018
юли 27

27 юли – 5 август 2018 | Издателство „Дъбови листа“ на „Алея на книгата“ Варна 2018

27 юли – 5 август 2018 | Издателство „Дъбови листа“ на „Алея на книгата“ Варна 2018

Тази година най-голямото пътуващо книжно изложение за България „Алея на книгата“ пристига във Варна на 27 юли и ще продължи до 5 август. Едно от 60-те участващи издателства е „Дъбови листа“.

Книгите на Нуша Роянова са позиционирани на Шатра 1, в началото на Алеята, която заема пространството от хотел “Черно море“ до Фестивалния и конгресен център. 

Вижте подробностите тук.

юли 25

25 юли 2018 | Премиера на „Жабчето Жо“ във Варна

25 юли 2018 | Премиера на „Жабчето Жо“ във Варна

Разбрахте ли, че още един малък герой се включи в семейството на героите на Нуша Роянова и издателство „Дъбови листа“? Време е да се запознаете с него! Премиерата на „Жабчето Жо“, новата картинна книга на Нуша Роянова, ще се проведе на 25 юли от 18:00 ч. във варненската книжарница „Сиела“ (Фестивален и конгресен център, бул. „Сливница“ №2). Вижте подробностите тук.

май 23

23 май 2018 | На гости на ДГ “Иглика” – Варна

23 май 2018 | На гости на ДГ “Иглика” – Варна

Ах, ако Вики не беше на 17 веднага щях да е запиша в тази детска градина! Коя ли? ДГ “Иглика” – Варна, където гостувах днес. Детска градина мечта: усмихнати и ведри учители и още по-усмихнати и по-ведри дечица.

Голяма, просторна, светла сграда и още по-голяма, по-просторна и слънчева детска площадка отзад! Цъфнали дръвчета, птичките пеят, а децата щуреят на воля! Ей това е детство! Вижте още за срещата ни тук.

май 20

30 май – 1 юни 2018 | Нуша Роянова на ВарнаЛит 2018

май 20

28-29 май 2018 | Нуша Роянова в Стара Загора

май 17

17 май 2018 | На гости в ЧОУ “Д-р Мария Монтесори” – Варна

17 май 2018 | На гости в ЧОУ “Д-р Мария Монтесори” – Варна

Прекрасно си прекарахме – истории, илюстрации, разговори за кучета, котки, гларуси, книжки…
Изненадата обаче дойде в края на срещата: почити всички дечица от втори клас баха готови с творби за конкурса на издателство “Дъбови листа”!!! Успех, дечица, и до нови срещи!

Вижте няколко любопитни момента от срещата тук.

май 16

16 май 2018 | Връчване на грамоти от “Бисерче вълшебно” и специална изненада за учениците от ОУ „Елин Пелин“ – Варна

16 май 2018 | Връчване на грамоти от “Бисерче вълшебно” и специална изненада за учениците от ОУ „Елин Пелин“ – Варна

Искам да ви разкажа за поредната ми среща с дечица от ОУ „Елин Пелин“. Първо с голяма радост раздадох грамотите на деца, участвали в гласуването за националната награда „Бисерче вълшебно“. Отбелязахме заедно и един прекрасен рожден ден – този на Матилда! Точно тя, може би най-обичаната героиня на вълшебника Роалд Дал. Научете повече за нейната изненада тук.

 

май 14

14 май 2018 | На гости в ОУ “Климент Охридски” – Пловдив

14 май 2018 | На гости в ОУ “Климент Охридски” – Пловдив

В ОУ “Климент Охридски” вече сякаш мирише на ваканция… Но през отворения прозорец на библиотеката по време на срещата ми с първите класове мирисът от цъфналите дръвчета навън се смесва с “…мириса на зюмбюли…” от “Джак и Ема на село”, която четем. Магията наистина се случва и всички пътуваме” заедно!

Благодаря на Разказвача на приказки, на учителите, довели децата, и на сърдечната библиотекарка!

32331993_286350915237814_7052082055147945984_n

32416414_286351331904439_6903103134436950016_n

32498220_286350741904498_8127537867451793408_n

май 13

13 май 2018 | Нуша Роянова на гости на Разказвача на приказки в Пловдив

13 май 2018 | Нуша Роянова на гости на Разказвача на приказки в Пловдив

На 13 май Нуша Роянова и нейните герои Лъки-Алеко, Джак и Ема гостуваха на пловдивските деца в рамките на поредицата “Разказвача на приказки представя…”. Ще ви очакваме точно в 11 ч. в Книжарница – “При Разказвача на приказки”, намираща се на ул. “Чернишевски” №2, те се запознаха и поговориха за любимите детски книги.

“Това беше първата ни среща там, но бих се радвала да имаме още много, много, много…Очаровани дечица и още по-очаровани родители, зърнали възможност да заведат децата си на интересно място, където могат да се запознават с атори и книжки на живо, да се потопят в едно вълшебство – необятния свят на книгите!”, казва развълнуваната Нуша след срещата.

32475681_286307701908802_7701132230109691904_n 32477903_286308151908757_749017870943387648_n 32690358_286307471908825_3849024908990349312_n 32699036_286307565242149_9025512651693752320_n

май 11

Една дълга и силно вдъхновяваща среща в ОУ „Йордан Йовков“ – Варна

Една дълга и силно вдъхновяваща среща в ОУ „Йордан Йовков“ – Варна

Срещата ни продължи два пъти по-дълго от предвиденото, а май изненадите за мен бяха повече, отколкото за самите деца! Говорихме за вдъхновението на авторите – кое ни мотивира да пишем, за какво да пишем и т.н.  Неусетно времето стана три пъти повече, но изключителната госпожа Ганка Митева, на която страшно много благодаря за срещата, тактично „намери“ още време за тези важни теми! Дано да има повече такива учители, знам, че има! Научете повече тук.

 

април 27

Нуша Роянова на откриването на „Отворена библиотека“ в ОУ „Захари Стоянов“ – Варна

Нуша Роянова на откриването на „Отворена библиотека“ в ОУ „Захари Стоянов“ – Варна

Нуша Роянова ще гостува третокласници от варненското училище „Захари Стоянов“ за откриването на тяхната „Отворена библиотека“.

Още подробности и галерия от срещата можете да видите тук.